Tarieven en algemene voorwaarden

Er wordt gestart met een intake, waar wordt ingegaan op het punt waaraan je wilt werken, je achtergrond en het te behalen doel van de therapie. Op grond daarvan maken we een plan van aanpak en kan ik een indicatie geven van het aantal benodigde sessies.

De kosten bedragen 90 euro per sessie (vrijgesteld van BTW)
De kosten voor de Mindfulnesstraining bedraagt 350 euro
Dit tarief geldt zowel voor bedrijven als particulier

Interessante links:
www.vanreininstituut.nl

 

 

Algemene voorwaarden

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.De behandelingsovereenkomst is tweeledig; De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op verschillende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd.  Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken; De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven.  -Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;  De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties-

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant/per pin na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de afgesproken tijd per sessie 1 uur tenzij anders afgesproken. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.
 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuw overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien
 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NBVH. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zichmet klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging.  De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de therapeut. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijden aangifte bij de politie worden gedaan.
 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.